Switch to English version

Menyy
  Esileht
  - Uus!
  - Plaanis
  - Ilmumas
  - Metoodilist
  Firmast
  - Esindused
  - Kontakt
  - Tagasikaja
  POOD
  Õppekavad
  E-TELLIMINE
  KATALOOGID
  TELLIMISLEHED
  KURSUSED
         
 
 
Tuulepesad. 5. klassi kirjanduse õpik OTSAS!
 
 Kaider Vardja, Merike Vardja
V Klass
 
 
 
Lehekülgede arv: 192 lk
Värviskeem: värviline
Formaat: 20 x 25
Köide: pehme kaas
Ilmumisinfo: Ilmunud 2012
ISBN: 9789985028704
Kood: 6182

 

Õpik järgib ainesisese ja ainetevahelise lõimimise põhimõtet ning sisaldab nii mitmekesist eakohast lugemisainest eesti ja maailmakirjandusest kui ka tekstianalüüsi- ja tekstiloomeülesandeid, lugemis-, kirjutamis-, kuulamis- ja kõnesuhtlusoskust süvendavaid ülesandeid, juhendeid nii iseseisvaks kui ka paaris- ja rühmatööks. Õpik moodustab komplekti koos samanimelise töövihikuga, milles on õpikuga seonduvad ja seda täiendavad funktsionaalse
lugemisoskuse, tekstiõpetuse, kirjandus- ja loovülesanded.

Uue riikliku õppekava põhimõtetest lähtuvalt on õppekomplektis peatähelepanu pööratud ilukirjanduse lugemisele ja tõlgendamisele, kujundliku mõtlemise ja keelekasutuse mõistmisele ning tervikteose mõistmist toetavate oskuste arendamisele. Komplekt sisaldab muu
hulgas tervikteose ja selle kultuuriloolise tagapõhja käsitlemise juhendeid, sh pilguheitu mõne kirjaniku elu- ja loomingulukku. Ülesanded suunavad rakendama mitmekesist metoodikat, sh aktiiv- ja projektõpet (esitamine, rollimäng, arutelu, loovkirjutamine, uurimistöö, omalooming jne), arvestades ühtlasi õpilaste individuaalseid iseärasusi. Tekstid ja ülesanded toetavad põhihariduse alusväärtuste ja üldpädevuste omandamist, lõimingut teiste õppeainete ja kunstiliikidega ning õppekava läbivate teemadega, suunavad kasutama tänapäevastel info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid materjale ja vahendeid, ärgitavad laiendama õpikeskkonda ka väljapoole kooli ruume (nt õuesõpe, muuseumiõpe, kirjanduslooliste paikade külastus). Autorite eesmärk on kaasa aidata iseseisva ja aktiivse õppija kujunemisele.
Komplekt on 2006. aastal ilmunud õpiku ja töövihiku „Tuulepesad“ uue kujundusega, ümbertöötatud trükk.