Müügitingimused ja privaatsuspoliitika

Käesolev dokument kinnitab AS Koolibri käsutuses olevate kliendiandmete töötlemise, selle eesmärgid, koosseisu ning salastatuse. 

Klient ja kliendiandmed

Isik, kes on lepingulises suhtes AS Koolibriga.
Kliendiandmed on info, mis on AS Koolibrile teada oma kliendi kohta (nimi, kontaktandmed, tehingute andmed).

Kliendiandmete töötlemine

Kliendiandmete töötlemine on kliendiandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine kliendiandmetele, päringute ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine ja hävitamine.
Kliendiandmete vastutav töötleja on AS Koolibri reg. kood 10360739, Hiiu 38, Tallinn 11620.

Kliendiandmete volitatud töötlejad on:

1. Postiteenuse osutajad, selleks et tellitud kaup kliendile kätte toimetada;
2. Reklaamiteenuse partnerid, kellele edastame vaid neid andmeid, mis on vajalikud selleks, et teavitada klienti uutest toodetest ja kampaaniatest ning analüüsida klientide käitumist e-poes
 3. Infotehnoloogilist tuge pakkuvad ettevõtted, selleks et tagada AS Koolibri e-poe ja teiste kasutatavate IT-lahenduste toimimine ning arendamine.

Töödeldavate kliendiandmete koosseis

1. ees- ja perekonnanimi/äriühingu nimi;
2. elukoht/asukoht
3. arveldusarve;
4. kontaktandmed;
5. tehingute andmed (kliendi sooritatud ostude andmed);
6. kasutatavate teenuste ja kaebustega seotud andmed;
7. eelnevalt nimetamata kliendiandmeid, mida klient on edastanud AS Koolibrile sidevahendite (nt telefoni ja arvutivõrgu) teel omal algatusel, andes AS Koolibrile õiguse salvestada kliendi poolt sidevahendite teel antud korraldusi.

Seaduses määratletud alustel on AS Koolibril õigus töödelda kliendi kohta käivaid andmeid, mida ei ole käesolevas dokumendis nimetatud.

Kliendiandmete töötlemise eesmärk

1. täita kliendiga sõlmitud lepingut, mis põhineb lepingu täitmisel või lepingu sõlmimise eelsete meetmete rakendamisel kliendi soovil;
2. juriidilise kohustuse täitmisel;
3. AS Koolibri õigustatud huvil  osutada lisateenuseid, teha turuanalüüse ja statistikat, mis põhineb kas kliendi nõusolekul
4. parandada kliendi kasutajakogemust ja arendada uusi tooteid ning teenuseid.
5. kaitsta oma rikutud või vaidlustatud õigusi (nt andmete edastamine kohtule), mis põhineb:
- Kliendi nõusolekul;
- lepingu täitmisel või lepingu sõlmimise eelsete meetmete rakendamisel kliendi soovil;
- juriidilise kohustuse täitmisel;
- õigustatud huvil ennetada, piirata ja uurida AS Koolibri teenuste ning toodete väärkasutamist või õigusvastast kasutamist.
6. täita õigusnormidest tulenevaid kohustusi (nt andmete edastamine uurimisasutusele), mis põhineb:
    - lepingu täitmisel või lepingu sõlmimise eelsete meetmete rakendamisel kliendi soovil;
    - juriidilise kohustuse täitmisel;

Kliendiandmete salastatus

Kliendiandmed on salajased, neid ei väljastata ja neile ei võimaldata Kolmandate isikute (füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole klient ega kliendiandmete töötleja) ligipääsu ilma kliendi eelneva nõusolekuta, v.a seadustes ettenähtud juhtudel.

Postitusfirmadega on AS Koolibri sõlminud lepingud edastatava teabe konfidentsiaalse kasutamise kohta.

Üldjuhul töödeldakse kliendiandmeid Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna (EL/EMP) piires, kuid mõningatel juhtudel need edastatakse ja töödeldakse riikides, mis asuvad väljaspool ELi/EMPi.

Kliendiandmete edastamine ja töötlemine väljaspool ELi/EMPi võib toimuda eeldusel, et on olemas õiguslik alus, nt juriidilise kohustuse täitmine või kliendi nõusolek, ning rakendatakse asjakohaseid kaitsemeetmeid.

Asjakohane kaitsemeede on:
1. kehtiv leping, mis sisaldab ELi poolt välja töötatud lepingu tüüptingimusi;
2. väljaspool ELi/EMPi asuvas riigis, kus vastuvõtja asub, on piisav andmekaitse tase vastavalt Euroopa Komisjoni otsusele;
3. vastuvõtja on sertifitseeritud andmekaitseraamistiku Privacy Shield alusel (kohaldatakse Ameerika Ühendriikides asuvatele vastuvõtjatele).

Pöördumise korral saab klient täpsemat infot kliendiandmete edastamise kohta väljaspool ELi/EMPi asuvatesse riikidesse.

AS Koolibri saadab klientidele pakkumisi s.h koostööpartnerite pakkumisi. Koostööpartner ei saa oma kasutusse kliendiandmeid, kui klient ei ole väljendanud konkreetset huvi koostööpartneri kauba või teenuse vastu.

AS Koolibri võib kliendiandmeid töödelda digitaalsete teenuste kasutajakogemuse parandamiseks, välja arvatud juhul, kui klient on otseturundusest loobunud.

Kliendil on seoses kliendiandmete töötlemisega alljärgnevad õigused:
1. taotleda oma kliendiandmete parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või väärad;
2. esitada vastuväiteid oma kliendiandmete töötlemise suhtes, kui kliendiandmete kasutamine põhineb õigustatud huvil, nt turunduspakkumiste saamine või küsitlustes osalemine;
3. taotleda oma kliendiandmete kustutamist, näiteks kui neid töödeldakse kliendi nõusolekul ja kui klient on nõusoleku tagasi võtnud. Selline õigus ei kohaldu, kui kliendiandmeid, mida palutakse kustutada, töödeldakse lisaks ka teistel õiguslikel alustel, näiteks lepingu täitmiseks;
4. piirata oma kliendiandmete töötlemist kohalduva õiguse alusel
5. saada infot, kas AS Koolibri töötleb tema kliendiandmeid ja juhul, kui töötleb, siis saada eelnimetatud andmetele juurdepääs;
6. saada ise esitatud kliendiandmeid, mida töödeldakse nõusoleku alusel või lepingu täitmiseks, kirjalikult või üldkasutatavas elektroonilises vormingus, ning kui tehniliselt võimalik, edastada need andmed teisele teenusepakkujale (andmete ülekantavus);
7. võtta tagasi oma nõusolek kliendiandmete töötlemiseks;
8. esitada kaebusi kliendiandmete kasutamise kohta Eesti Andmekaitse Inspektsioonile kui klient leiab, et tema kliendiandmete töötlemine riivab tema õiguseid ja huve kohalduva õiguse alusel.

Kliendil on õigus tutvuda oma kliendiandmetega e-posti pood@koolibri.ee vahendusel või telefoni (+372) 6515300 kaudu.
Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui vastav õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadust või muust õigusaktist.

Kliendiandmeid ei töödelda kauem kui vajalik. Säilitamise periood võib põhineda lepingutel kliendiga, AS Koolibri õigustatud huvil või kohaldataval õigusel (nt raamatupidamisega seotud seadused, või aegumistähtajaga seotud seadused, muu eraõigus).

Kui soovite oma kliendiandmete töötlemise kohta põhjalikumat selgitust, helistage telefonil (+372) 6515300 või kirjutage e-posti aadressil pood@koolibri.ee Vastame Teie kirjadele 3 tööpäeva jooksul.